Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT

Jaarkalenderactie ‘prijsvraag van deze maand’

                                              

Artikel 1 – Organisatie

 

De wedstrijd ‘prijsvraag van deze maand’ wordt georganiseerd door Jetcar nv, met maatschappelijke zetel in de Spieveldstraat 24, IZ E17/3512, B9160 Lokeren en met ondernemingsnummer 0438.628.060.  Deelname aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke volledig aanvaarding van dit reglement, dat de modaliteiten en voorwaarden betreffende de deelname en verloop omvat.  Met het oog op een goed verloop van de wedstrijd, mag de organisator alle maatregelen nemen omtrent zaken waarvoor dit reglement niets voorziet.

 

Artikel 2 – Wie kan deelnemen

 

Elke meerderjarige natuurlijke persoon die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Woonplaats in België
  • Rechtsgeldig een rechtspersoon vertegenwoordigt
  • Deze rechtspersoon is klant bij Jetcar nv
  • Deze rechtspersoon heeft een jaarkalender ontvangen.

 

Artikel 3 – Hoe deelnemen

 

Deze wedstrijd loopt van 01/01/2018 tot en met 31/12/2018.  Deelname is gratis, zonder enige aankoopverplichting.

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer:

  1. De website www.jetcar.be bij rubriek ‘nieuws’ raadplegen
  2. Een antwoord op de wedstrijdvraag en schiftingsvraag uiterlijk op de laatste dag van de maand waar de prijsvraag betrekking op heeft  naar jaarkalender@jetcar.be doormailen

Elke deelnemer kan slechts 1 keer per maand deelnemen.

Laattijdig ingediende of onvolledige antwoorden worden als ongeldig beschouwd.  Zij komen niet in aanmerking voor de toekenning van prijzen.

 

Artikel 4 – Toekenning van prijzen

 

Mits voldaan is aan alle hoger vermelde geldigheidsvoorwaarden, maken de deelnemers kans op de maandprijs zoals op de jaarkalender 2018 bij de desbetreffende maand staat vermeld.

De prijzen worden toegekend aan de inzendingen die de wedstrijdvraag correct hebben beantwoord en van wie het antwoord op de schiftingsvraag zo goed mogelijk het juiste antwoord benadert.

In geval van overmacht zullen deze prijzen vervallen en nooit in geldelijke waarden worden uitgekeerd.

Jetcar nv houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd.  De uitslag is onherroepelijk en bindend en kan niet worden aangevochten, om welke reden ook.

 

Artikel 5 – Overhandiging van prijzen

 

De winnaars worden per mail of telefoon geïnformeerd over hun prijs en de wijze waarop zij die in ontvangst kunnen nemen.

De prijs is persoonlijk en ondeelbaar en wordt ontvangen zoals toegekend.  Hij kan bijgevolg noch geheel, noch gedeeltelijk worden geruild voor geld of een andere prijs of worden ontvangen door een andere persoon, ook niet ingeval van overmacht.

De winnaars moeten hun prijs binnen een termijn van 3 maanden na bekendmaking in ontvangst nemen.

Zolang de prijs niet in ontvangst wordt genomen, blijft hij eigendom van de organisator.  Er zal geen schadevergoeding worden toegekend indien de winnaar zijn prijs – om welke reden ook – niet in ontvangst kan nemen.

Jetcar nv kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid organisator

 

Jetcar nv behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten haar wil, de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren.  Jetcar nv kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Jetcar nv kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor druk-, spel-, zet- of andere fouten in de communicatie van deze wedstrijd, noch voor technische of ander problemen die een deelname aan deze wedstrijd mochten verhinderen.

Jetcar nv is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.

Jetcar nv behoudt zich het recht om naar eigen inzicht de wedstrijd op elk door zijn gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen

 

Artikel 7 – Privacy/Verwerking persoonsgegevens

 

Alle persoonsgegevens die Jetcar nv van deelnemers bijhoudt, als verantwoordelijke voor de verwerking, worden opgeslagen in een deelnemersbestand.  Deze gegevens worden niet meegedeeld aan derde partijen.

Elke deelnemer beschikt te allen tijde over een recht op toegang en op verbetering van zijn persoonsgegevens.  Hij heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking ervan.  Dit kan door een email te richten aan info@jetcar.be, samen met een fotokopie van zijn identiteitsbewijs (Wet van 8 december 1992).

 

Artikel 8 – Wedstrijdreglement – geschillen

 

Het wedstrijdreglement kan worden geraadpleegd via www.jetcar.be of verkregen op schriftelijke aanvraag bij Jetcar nv, wedstrijd ‘prijsvraag van deze maand’, Spieveldstraat 24, B9160 Lokeren.  Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden.

Eventuele geschillen in verband met deze wedstrijd en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, moeten worden voorgelegd aan de rechtbank van Dendermonde en worden beheerst door het Belgisch recht.