Condities en voorwaarden

 • Jetcar nv heeft de hoedanigheid van vervoerscommissionair en verschaft in die hoedanigheid transportorders aan de onderaannemer.
 • Alle transporten die de onderaannemer i.o.v. Jetcar nv uitvoert zijn onderworpen aan het CMR-verdrag en zijn als zodanig gedekt door een door de onderaannemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 • Voor alle nationale en internationale transporten die de onderaannemer i.o.v. Jetcar nv uitvoert, beschikt de onderaannemer over alle benodigde vergunningen om een ongehinderd transport te waarborgen.
 • Het materiaal en rijdend personeel, dat door de onderaannemer wordt ingezet voor het uitvoeren van transporten i.o.v. Jetcar nv, zijn voorzien van de wettelijk voorgeschreven keuringsbewijzen, rijbewijzen, attesten,… Ingeval van transporten van ADR-goederen het ADR attest, wettelijke uitrusting en een kopie van de overeenkomst met de aangestelde veiligheidsadviseur.
 • De CMR/vrachtbrief is een belangrijk bewijsstuk. De verzender en de bestemmeling moeten in de hiervoor voorziene ruimte hun stempel, naam, handtekening, datum en uur zetten. Wanneer de onderaannemer transporten uitvoert i.o.v. Jetcar nv, ziet hij erop toe dat het voorgaande wordt nageleefd. Wanneer dit niet het geval is, is de onderaannemer aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade in hoofde van Jetcar nv.
 • Indien de opdracht en/of CMR/vrachtbrief spreekt over ontvangst van bepaalde genoemde ruilmiddelen zoals europallets, gitterboxen en/of andere, dan dienen deze genoemde goederendragers geruild te worden, tenzij anders doorgegeven door Jetcar nv. Indien de onderaannemer niet ruilt dient ‘Jetcar dispatch’ onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht en wordt dit niet-ruilen op de CMR/vrachtbrief genoteerd. Niet ruilen of geen bewijs van niet-ruilen heeft van rechtswege tot gevolg dat de waarde van de goederendragers met de vrachtkosten verrekend wordt.
 • Alle transporten die de onderaannemer i.o.v. Jetcar nv uitvoert, gebeuren met in achtneming van de sociale wetgeving, i.h.b. inzake de rij- en rusttijden.
 • De onderaannemer onthoudt zich ervan om buiten Jetcar om, rechtstreeks of onrechtstreeks transportopdrachten te verrichten voor de opdrachtgevers van Jetcar nv waarvoor hij reeds i.o.v. Jetcar nv transporten heeft verricht. Dit verbod geldt vanaf de datum van ondertekening van dit document tot 12 maanden na de beëindiging van de samenwerking tussen de onderaannemer en Jetcar nv. Bij overtreding van dit verbod is de onderaannemer aan Jetcar nv een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20.000 euro, behoudens bewijs van hogere schade door Jetcar nv. Buiten het in deze paragraaf bepaalde verbod, staat het de onderaannemer te allen tijde vrij om transportopdrachten aan te nemen voor andere opdrachtgevers dan Jetcar nv.
 • Voor de transporten die de onderaannemer uitvoert i.o.v. Jetcar nv, maakt de onderaannemer de originele afgetekende CMR en andere leveringsbewijzen over aan Jetcar nv, binnen een termijn van 1 week vanaf de levering.
 • Voor de transporten die de onderaannemer uitvoert i.o.v. Jetcar nv, garandeert de onderaannemer een stipte levering. Dit is een resultaatsverbintenis. Bij laattijdige levering zonder voorafgaandelijk, gegronde en gemotiveerde verwittiging zal geen enkele vergoeding door Jetcar nv verschuldigd zijn voor deze laattijdige prestaties.
  • De voertuigen die door de onderaannemer worden gebruikt voor transporten i.o.v. Jetcar nv zijn minstens voorzien van de volgende standaard uitrusting:
   voldoende aantal spanriemen en stuwingsmateriaal in verhouding met het aantal paletplaatsen en laadvermogen
  • steekwagentje of transpallet
  • vrachtwagens dienen standaard het aantal europallets op hun vrachtwagen te hebben in verhouding met het aantal palletplaatsen
  • bevestigingshaken in vloer en/of wand
  • indien van toepassing ADR uitrusting.
 • De chauffeurs die door de onderaannemer worden ingezet in het raam van transporten in opdracht van Jetcar nv, moet tijdens deze transporten van volgende standaard uitrusting zijn voorzien:
  • Android Smartphone met minimum 2.1
  • emailadress
  • CE gekeurde veiligheidsschoenen
  • lange broek en trui met lange mouwen
  • fluovest, veiligheidshelm, veiligheidsbril, werkhandsschoenen
  • brandblusser 2kg poeder
  • indien van toepassing ADR uitrusting
 • De onderaannemer bezorgt aan Jetcar nv de volgende documenten :
  • statuten en bedijfsgegevens zoals vermeld in de Kruispuntbank van ondernemingen
  • kopie van de boorddocumenten
  • vergunning nationaal-, communautairvervoer of MTM nuttig laadvermogen max 500kg
  • CMR- en BAverzekering
  • kopie paspoort en rijbewijs
  • bewijs van goed gedrag en zeden
  • ondertekend document Approved Haulier Declaration EC185/2010 attachment6-E amended by EC173(2012)
  • indien van toepassing ADR attest en kopie van de overeenkomst met de aangestelde veiligheidsadviseur

Contact opnemen?

JETCAR Expressdienst is 24/24 en 7/7 bereikbaar. Van maandag tot vrijdag is er permanentie op kantoor van 6 uur tot 19 uur. Na 19 uur en in het weekend wordt u automatisch doorverbonden met onze permanentiedienst.

Bel gratis 0800 92 599 voor informatie, offerte, transport,…

0800 92 599
Prijsaanvraag